NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

Najnowsze wpisy

Lifestyle

Poczuj sią jak w domu w gustow­nym apar­ta­men­cie

Zako­pane to nie­kwe­stio­no­wana sto­lica pol­skich Tatr. Zaznamy tutaj zara­zem bło­giej ciszy i wypo­czynku, jak i poczu­jemy gwar miej­sco­wo­ści wypo­czyn­ko­wej i zmę­cze­nie aktyw­no­ścią fizyczną. Piękno gór wabi i przy­ciąga nie­za­leż­nie od pory roku. Noc­legi w Zako­panem cie­szą się nie­zmien­nym powo­dze­niem i…