NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

Lifestyle

Poczuj sią jak w domu w gustow­nym apar­ta­men­cie

Zako­pane to nie­kwe­stio­no­wana sto­lica pol­skich Tatr. Zaznamy tutaj zara­zem bło­giej ciszy i wypo­czynku, jak i poczu­jemy gwar miej­sco­wo­ści wypo­czyn­ko­wej i zmę­cze­nie aktyw­no­ścią fizyczną. Piękno gór wabi i przy­ciąga nie­za­leż­nie od pory roku. Noc­legi w Zako­panem cie­szą się nie­zmien­nym powo­dze­niem i trzeba je rezer­wo­wać ze spo­rym wyprze­dze­niem.

Tury­styczne atrak­cje Zako­panego

W zależ­no­ści od pory roku roz­bu­do­wana infra­struk­tura mia­sta i oko­lic zachęca do czyn­nego lub bier­nego wypo­czynku.

Wypo­czy­nek w lecie

W lecie na poprawę samo­po­czu­cia wpły­nie spo­kojny spa­cer po Kru­pów­kach. Dla podzi­wia­nia wido­ków możemy wybrać się kolejką na Kasprowy Wierch czy też Guba­łówkę. Ktoś lubiący spo­koj­nie masze­ro­wać da radę wejść na Gie­wont lub Nosal.

Waka­cje w zimie

W zimie naj­czę­ściej jeździ się na nar­tach lub desce. Orga­ni­zo­wane są też kuligi połą­czone z góral­ską bie­siadą oraz wyprawy na sku­te­rach śnież­nych. Dla pasjo­na­tów gór­skich wycie­czek w zimie dostępne są nie­liczne bez­pieczne szlaki.

Bez względu na porę roku możemy odpo­cząć w ter­mach, sko­rzy­stać z basenu, sauny, zabie­gów lecz­ni­czych, krę­gielni czy też klubu fit­ness.

Rodzaje noc­le­gów w Zako­panem i oko­licach

Góral­ski kli­mat, kuch­nia i zwy­czaje przy­ciągają rze­sze tury­stów. Noc­legi w Zako­panem cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem, i to zarówno apar­ta­menty, pokoje w hote­lach czy pen­sjo­na­tach, całe miesz­ka­nia, jak i domki. Duże zapo­trze­bo­wa­nie na wygodne i ciche miej­sca noc­le­gowe spra­wia, że trzeba z wyprze­dze­niem zarezer­wo­wać odpo­wiedni dla sie­bie apar­ta­ment.

Wybie­ramy odpo­wiedni apar­ta­ment

Osoby lubiące wygodę zawsze spraw­dzają przed wyjaz­dem ofertę doty­czącą apar­ta­mentu pod wzglę­dem:

– wyposażenia;

– wiel­ko­ści pomiesz­czeń;

– ceny;

– poło­że­nia bli­sko cen­trum;

– odle­gło­ści od stoku lub szla­ków tury­stycz­nych;

– miej­sca do par­ko­wa­nia;

– sieci Wi-Fi;

– dostępu do kuchni;

– osob­nej łazienki:

– dodat­ko­wych udo­god­nień jak jacuzzi lub sauna.

Wybierz apartament i poczuj domową atmosferę

Apar­ta­menty ofe­rują róż­no­rod­ność i wię­cej miej­sca. Wnę­trze jest przy­tulne i przy­jemne dla oka, a zara­zem zapew­nia pry­wat­ność i pozwala poczuć się jak u sie­bie w domu.

Wszyst­kie powyż­sze udo­god­nie­nia oraz podwyż­szony stan­dard ofe­ruje JLS Apartamenty Zakopane – https://www.zakopaneapartamenty24.eu/. Stylowe, a zara­zem wygod­nie urzą­dzone wnę­trza przy­padną do gustu wyma­ga­ją­cym klien­tom.